babueledi Read in English Lees in Afrikaans Read in isiZulu Read in isiXhosa

banner 1 english

 

MOLAO WA TSHIRELETSO YA BAREKI

Se latelang e tla ba kakaretso e kgutshwane ya Molao wa Tshireletso ya Bareki

(CPA). Ha wa lokela ho tshepela feela ho se ngotsweng bukaneng ena, empa o lokela ho kopa thuso ya mmuelli wa hao.CPA e akaretsa ditaba tse ngata tse sa bolelwang kakaretsong ena.

CPA e theha Khomishini ya Bareki ya Setjhaba e tiisang ditokisetso tsa CPA.

CPA e sireletsa mang?

CPA e sireletsa batho kaofela Ie dikgwebo tse nyane tse nang Ie thepa mme di ka fumana fumana tjhelete e ka tlase ho R2 million.

E sireletsa batho ba molao, jwalo ka dikhamphani tse nang le thepa mme di etsa tjhelete e ka hodimo ho R2 million feela ka tlasa maemo a lekanyeditsweng.

CPA e laola eng?

CPA e laola phahamiso le dithekisetsano tse amanang le diphahlo le ditsbeletso hape le diphahlo le tshebeletso ka botsona.

Thepa ‘e kenyeletsa

  • ntho le ha e ka ba efe e rekiswang bakeng sa ho sebediswa ke batho;
  • ntho e tshwarehang e kenyeletsa motjha le ha e le ofe moo ho ngotsweng kapa ha hatiswa le ha e ka ba eng:
  • dingodilweng le ha e le dife, mmino, setshwantsho, filimi, papadi; tlhahisoleseding, datha: software, khoutu kapa dihlahiswa tse ding tse sa tshwareheng tse ngotsweng kapa tsa hatiswa motjheng le ha e le ofe, kapa laesense ya ho sebedisa sehlahiswa le ha e le sefe se jwalo; le
  • thahasello ya molao ya setjha kapa leruo le ha e le lefe le sa sutheng.

‘Ditsbeletso’ di kenyeletsa

  • mosebetsi leha e le ofe kapa boikarabelo bo etswang ke motho a le mong bakeng sa ho ruisa motho e mong molemo ka ho toba kapa ka tsela e sa tobang;
  • tokisetso ya thuto leha e le efe, tlhahisoleseding, keletso kapa therisano;
  • ditshebeletso leha e le dife tsa ho banka, kapa tse amanang kapa dithebeletso tsa ditjhelete tse tshwanag le tsona, kapa boikarabelo, tshehetso kapa, ho jara boikarabelo ba kotsi leha e le sefe ya tahlehelo ke motho a le mong molemong wa motho e mong;
  • ho thotha motho ya itseng kapa phahlo leha e le efe le tokisetso ya marobalo kapa ya ditlhoko tsa bophelo:
  • ditshebeletso tse ding tse tshwanang le tsona.

Ho khansela pele ho nako dipoeletso, diodara le dibaka tse bolokilweng

Bareki ba na le tokelo ya ho khansela sebaka se bolokilweng kapa peeletso e entsweng e sa le pele bakeng sa diphahlo leha e le dife kapa ditshebeletso le ho khansela diodara leha e le dife bakeng sa diphahlo leha e le dife kapa ditshebeletso, ntle ho le diphahlo tse otarilweng ka ho kgetheha – tse taolong ya tefo ya ho khansela e utlwahalang.

Letsatsi la phello ya tshebetso le tsosoloso ya ditumellano tsa nako e behilweng

Bareki ba ka nna ba khansela tumellano ya nako e beilweng ka nako leha e le efe, hafeela ho fanwe ka nothisi e ngotsweng ke mofepedi bonyane matsatsi a 20 a mosebetsi pele ho letsatsi leo o batlang ho khansela ka lona.

Ha moreki a khansela tumellano pele ho nako, moreki o tla nne a ikarabelle ho mofepedi bakeng sa tjhelete leha e le efe e kolotwang mofepedi ho ya ka tumellano yeo ho fihla ka letsatsi la ho khansela mme mofepedi a ka nna a fana ka kotlo e utlwahalang ya ho khansela.

Dikhoutu le dikgakanyo

Bareki ba lokela ho fuwa kgakanyo bakeng sa ntho e lokiswang, mosebetsi wa tlhokomelo kapa leha e le ofe wa ho fumana bothata, ntle leha e ba ba sa hloke kgakanyo.

Mofepedi ho ka etsahala hore a se tjhatjhe bakeng sa kgakanyo ntle le haeba tjhatjhe yeo e ile ya senolwa ho moreki mme moreki a amohela tjhatjhe yeo.

Tokelo ya tshebeletso ya boleng

Ha mofepedi a nka boikarabelo ba ho etsa tshebeletso leha e le efe molemong wa moreki o na le tokelo ya ho etsetswa dithebeletso tseo le hore di phethelwe ka nako.

Phano ya ditshebeletso e lokela ho ba ka mokgwa le ka boleng boo bareki ka tlwaelo ba nang le tokelo ya ho bo lebella.

Boikarabelo ba ho se etse phoso

CPA e qobella boikarabelo ba ho se etse phoso ho bahlahisi, bahwebisane, baabi kapa barekisi ba kopane le ka bonngwe ketaneng ya phepelo.

Ba lokela ho fana ka diphahlo tse bolokileng mme ba tlla ikarabella ha ho ka ba le kotsi e ka bang teng ka baka la ho hloleha ha sehlahiswa, phahlo e nang le phoso kapa kotsi, ho sa tsotellehe hore kotsi yeo e ka etsahala hore ha ya bakwa ke tsona. Ho na le mabaka a lekanyeditsweng a ho ikemela a lekanyeditsweng.

Ho na le tlamo ya waranti ya dikgwedi tse tharo dinthong tse hlokang ho lokiswa

Mosebetsi wa ho lokisa le tlhokomelo ya thepa o tlasa molao wa tlamo wa waranti ya pheriote ya kgwedi tse tharo Pheriote ena ya kgwedi tse tharo e badilwe ho tloha ka letsatsi la ho kenngwa ha sesebediswa se setjha kapa se ntjhafaditsweng.

Tokelo ya ho kgutlisa diphahlo tseo e seng tsa boleng bo botle

Moreki o na le tokelo ya ho kgutlisa thepa e sa bolokehang kapa e nang le phoso, ho kopanyeletsa le diphahlo tseo e seng tsa boleng bo botle. Tokelo ena e sebetsa bakeng sapheriote bakeng sa dikgwedi tse tsheletseng ho balwa ho tloha ka letsatsi leo thepa e delivilweng ka lona ho moreki. Ha diphahlo di kgutliswa, moreki o etsa seo ka ntle ho kotlo mme e tla ba tahlehelo le tshenyehelo ya mofepi.

Diphahlo le ditshebeletso tseo o sa di kopang

Moreki ya fumanang thepa kapa ditshebeletso tseo a sa di kopang ha a tlasa tlamo ya ha thepa kapa ditshebeletso ‘tseo a sa di kopang’ haeba moreki a sa bua ka tsela e sa tobang kapa ka polelo hore o kopa thepa kapa ditshebeletso.

Mokgelo ke oo moreki a nang le tumellano le mofepedi hore a romele diphahlo kapa ho fana ka dithebeletso nako le nako ka ntle ho tumello kapa kopo e tswellang. Leha ho le jwalo, boemong boo, diphahlo kapa ditshebeletso leha e e le dife tseo le sa dumellaneng ka tsona ka tjhebahalo di tla nkwa e le thepa yeo o sa e kopang.

Tokelo ya ho khansela thekisetsano kapa tumellano e hlahang ho tswa thekisong e

‘Thekiso e tobileng’ e bolela ho atamela motho ya itseng (ka bowena kapa ka lengolo kapa puisano ya elektoniki – founu, fekse, SMS, Imeile, j.j) ho rekisa diphahlo kapa ditshebeletso mothong eo kapa ho mo kopa hore a nehele.

Ha thekisetsano e etsahetse ka thekiso e tobileng, moreki a ka nna a khansela thekisetsano ka ntle le ho ho fana ka lebaka kapa kotlo. Ho etsa jwalo, moreki o lokela ho fa mofepi nothisi e ngotsweng e mabapi le maikemisetso e mabapi le maikemisetso a hae a ho khansela thekisetsano yeo.

Nothisi e lokela ho romelwa pele ho fela matsatsi a mahlano a mosebetsi ho tloha mohlang oo thepa e ileng ya diliviwa ho moreki, ho sa tsotellehe ke eng e etsahetseng e ntsweng ka morao.

Ditekanelo tsa thekiso le tsa thekiso ya diphahlo le ditshebeletso

Thapa le ditshebeletso di a lokela ho buella ka tsela e thetsang batho, bothetsi kapa mokgwa o kgelosang.

Tlhahiso, mohlahisi, mohwebi moabi, kapa mofepedi ha a lokela ho buella kapa ho fepela diphahlo kapa ditshebeletso tse seng molaong.

Ho buellwa ha thepa kapa ditshebeletso ho lokela ho etswa ka mokgwa o sa senyeng sa motho leha e le ofe kapa ho itshetlehile ka kgethollo e nang le leeme.

O ka nna wa ikopnya le Khomishini ya Bareki ba Setjhaba ka ho ikela ka bowen, imeile, fekse kapa mohala.

Leha ho le jwalo, mmuelli wa hao a ka o eletsa haeba o na le tletlebo e utlwahalang ho ya ka Molao wa Tshireletso ya Bareki mme a ka o thusa ka ho kenya tletlebo kapa ho lwanela ditokelo tsa hao jwalo ka moreki.